A Magyar Olimpiai Bizottság nyereményjátékának játékszabályzata

160

A Sport 2019 évkönyv nyereményjátékot a Magyar Olimpiai Bizottság (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., továbbiakban: Szervező) szervezi és bonyolítja le.

A nyereményjátékában kizárólag azon a 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban: Játékos), akik a játék időtartama alatt saját Instagram profillal rendelkeznek és eleget tesznek a játék kiírásában foglalt feltételeknek. A nyereményjáték a Magyar Olimpiai Bizottság Instagram oldalán (https://www.instagram.com/olympic_team_hungary/?hl=hu) kerül meghirdetésre.

A nyereményjáték részletei:

A játék 2019. 12. 16-án kezdődik és 2020. 01. 10-én zárul. A játék hét fordulóból áll, fordulónként öt különböző kérdésre kell helyesen válaszolniuk a Játékosoknak a megjelölt időszakban – az applikáción belül létrehozott feleletválasztós kvízre adott válasszal. Hét előre meghatározott napon Instagram Story-ban teszünk fel az adott Sport 2019 évkönyvet dedikáló sportolóval kapcsolatban kérdéseket, melyek megválaszolására a Story által nyújtott időkorlát, azaz 24 óra áll a Játékosok rendelkezésére. Fordulónként egy-egy nyeremény kerül kisorsolásra. A napi nyertest sorsolás útján választjuk ki a mind az öt kérdésre helyes választ adó Játékosok közül.

A nyeremény:

Fordulónként 1 db Sport 2019 évkönyv

Fordulók kezdetének időpontjai:

2019.12.13. 11:00 – nyeremény: évkönyv

2019.12.14. 11:00 – nyeremény: évkönyv

2019.12. 15. 11:00 – nyeremény: évkönyv

2019.12.16. 11:00 – nyeremény: évkönyv

2019.12. 17. 11:00 – nyeremény: évkönyv

2019.12.18. 11:00 – nyeremény: évkönyv

2020.01.09. 11:00 – nyeremény: évkönyv

 

A 7 db könyvet 2019. 12. 13-a és 2020. 01. 10-e között sorsoljuk ki (lásd megadott sorsolási időpontok).

Sorsolási időpontok:

2019.12.14. 10:00 – nyeremény: évkönyv

2019.12.15. 10:00 – nyeremény: évkönyv

2019.12. 16. 10:00 – nyeremény: évkönyv

2019.12.17. 10:00 – nyeremény: évkönyv

2019.12. 18. 10:00 – nyeremény: évkönyv

2019.12.19. 10:00 – nyeremény: évkönyv

2020.01.10. 10:00 – nyeremény: évkönyv

 

A nyereményjátékban való részvétel feltételei:

1.       A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A részvétel jelen játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játék 2020. 01. 10-én 10:00-kor zárul, a határidő lejárta után érkező válaszokat a Szervező nem tudja elfogadni.

2.       A játékban nem vehetnek részt a Magyar Olimpiai Bizottság vezető tisztségviselői, munkatársai, alkalmazottai, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.      A nyeremények személyes átvétellel kerülnek kézbesítésre. A nyerteseknek a Szervező Instagram történetében történt értesítés közzététele után számított 7 (hét) naptári napon belül van lehetőségük elfogadni Instagram üzenetben a nyereményt, valamint megadni egy időpontot, amikor a nyereményt személyesen a Magyar Olimpiai Bizottság székházában a játék Szervezője át tudja adni. Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a határidőn belül tudja biztosítani, melynek eredménytelen leteltét követően a nyertes a nyereményre többé nem tarthat igényt. A nyertes részéről fellépő késedelem a Szervező terhére nem értékelhető. A korlátozottan cselekvőképes Játékosok a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjükkel együtt jogosultak. A játékban cselekvőképtelen személyek törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

4.     A Szervező a nyeremények kézbesítéséig kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki és személyi feltételeknek.

5.      A nyereményeket a Szervező kizárólag a nyerteseknek, vagy az általa felhatalmazott képviselőjének tudja átadni. A nyeremény a későbbiekben szabadon felhasználható, készpénzre nem átváltható. A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettségeket a Szervező viseli, az egyéb felmerülő költségek azonban a nyertest terhelik (pl. internetes adatforgalmi díjak, a nyeremény átvételével járó költségek). A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságra vonatkozó kötelezettségeit kizárja.

6.     A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, hibájáért, az adategyeztetés során adatvesztésből származó károkért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.      A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki Szervező által szervezett bármely promócióban bizonyítottan csalást, hamisítást, visszaélést követ el.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok

A nyereményjátékban való részvétellel, annak lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. A Játékos a nyereményjátékra való jelentkezéssel adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Szervező a Játékos személyes adatait (Játékos Instagram felhasználóneve, nyertes neve, a nyertesről a nyeremény átvételekor készült kép/videófelvétel) a nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje.

A Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben nyernek, a nevüket és beküldött válaszukat a Szervező közzétegye a Szervező Instagram oldalán, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyeremény átvételekor kép/videófelvétel készüljön róluk, melyet a Szervező korlátlan ideig megőrizhet és felhasználhat kommunikációs felületein.

A Játékosok adatai a cél megvalósulását követően törlésre kerülnek, a nyertesekről a nyeremény átvételekor készült kép/videófelvétel kivételével.

A Játékos a személyes adatainak kezelésre vonatkozó hozzájárulását a nyereményjáték időtartama alatt, illetve a nyeremény átadása előtt is visszavonhatja, ez azonban azzal a következménnyel jár, hogy a nyereményjátékban nem vesz részt, illetve elveszti a nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságát. A hozzájárulás visszavonására a Szervező részére küldött direkt Instagram üzenetben van lehetőség. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Játékos adatait.

Az Adatkezelő

Adatkezelő neve: Magyar Olimpiai Bizottság

Adatkezelő elérhetősége: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.; [email protected]

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Dr. Vaska Ottilia

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.

A személyes adat jogosultját megillető jogok:

A Játékosokat a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelést illetően a következő jogosultságok illetik:

a.)   tájékoztatáshoz való jog;

b.)   helyesbítéshez való jog;

c.)   elfeledtetéshez való jog;

d.)  adatkezelés korlátozásához való jog;

e.)   adathordozhatósághoz való jog;

f.)    tiltakozáshoz való jog.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben a Játékos a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Weboldal: naih.hu

11.  A nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem az Instagram rendelte meg, és nem az Instagram kezeli. A Játékos az adatait a játék Szervezőjének, és nem az Instagramnak adta meg.

forrás: olimpia.hu

- Hirdetés -